មិនចោលពុត

​​​​​​​​​​​មិនចោលពុត

                                                 (បទពាក្យ៧)

    ចិញ្ចឹមឆ្កែមួយឡូយអស្ចារ្យ             មាឌធំសង្ហារោមក្រាស់ឃ្មឹក

    ខ្ញុំបង្ហាត់វាថ្ងៃល្ងាចព្រឹក                   ព្រោះចង់បង្វិកជាឆ្កែល្អ                ។

    អាហារសុទ្ធតែស្អាតប្រណីត         ដាក់ឱ្យដោយចិត្ដពិតស្មោះស

    ម្ជូរគ្រឿងសាច់គោឬសាច់ខ           សាច់អាំងសម្លសព្វបែបយ៉ាង        ។

    សូម្បីតែឆ្អឹងក៏មិនដាក់                ​ខ្លាចវាស៊ីឆ្លាក់កាចកោងកាង

    លាមកសំណល់ឥតសំណាង       មិនចោលជិតខាងខ្លាចវាឆី  ។

    ខ្ញុំចិញ្ចឹមវាអស់យូរឆ្នាំ                      វាឆ្លាតវាចាំគ្មានទាស់អ្វី

    ស្រាប់តែថ្ងៃមួយហួសស្រដី              វាធ្វើវាហីខ្ពើមអាហារ           ។

    ខ្ញុំបានរៀបបាយលាយសាច់ឆ្ងាញ់  ឱ្យអាសំឡាញ់សុនខា

    វាឃើញគេបោះឆ្អឹងត្រៀបត្រា         ស្រាប់ស្ទុះយ៉ាងក្លាទៅត្របាក់        ។

    ក្រឡេកឆ្វេងស្ដាំឃើញសំណល់    លាមកហាលខ្យល់ហៀរកក្លាក់

    វាចោលឆ្អឹងទៀតហេសស្លាក់         ស្ទុះស៊ីគ្មានអាក់ចាកមួយម៉ាត់       ។

                                                   ​​   ថ្ងៃទី១៥កញ្ញា ២០០៩

                                                                             ប៉ោកបិន

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

%d bloggers like this: