មានគេប្រាប់ខ្ញុំថា នេះជាផ្លែស្ពឺ

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

2 thoughts on “មានគេប្រាប់ខ្ញុំថា នេះជាផ្លែស្ពឺ

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: