គេ…ឯង

សូរសៀងសារស័ព្ទស្រែកក្អេងក្អាង  ប្រាប់អ្នកជិតខាងដោយអំណួត

ថាខ្ញុំជាតិនេះស្អប់អ្នកអួត                     ពួកអ្នកឆ្កួតៗស្តីរឿងគេ       ។

អ្នកស្តាប់ភ្លេចគិតចិត្តសរសើរ            គាត់នេះគ្រាន់បើអ្វីម្ល៉េះទេ

និយាយត្រឹមត្រូវគិតគ្នាន់គ្នេរ               គួរអញរិះរេរៀនធ្វើតាម      ។

តែបើស្តាប់ហើយគិតឲ្យល្អិត              ពិចារពីចិត្តនឹងឃើញស្នាម

ប្រាប់នេះស្អប់នោះច្រឡោមខាម       ឯងសគេដាមដោយទឹកខ្មៅ ។

តើនេះពិតជាអ្នកត្រឹមត្រង់                  អ្នកផ្ចិតគិតផ្ចង់សព្វក្នុងក្រៅ

ឬអ្នកមាត់ទេពចិត្តពាលខ្លៅ                រស់ក្នុងក្រយៅអួតប្រយោល         …?

ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

2 thoughts on “គេ…ឯង

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: