ទង្វើរបស់យើងសោះ

គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ សុទ្ធតែអាចនឹងមានឥទ្ធិពល មិនថាតិច ឬច្រើនទេទៅដល់អ្នកដទៃ ជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្បែរៗខ្លួនយើង… ហាស៎…តើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ ដើម្បីកុំឲ្យមាន​ឥទ្ធិពល​លើគេនោះ? ហាស៎…

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

%d bloggers like this: