សុំផឹក

 

សុំ…ផឹក

 

បទពាក្យ៧

 

នែ៎…ឯងកុំខ្លាំងជាមួយអញ

ផឹកទៅសំឡាញ់ឲ្យឆ្ងាញ់មាត់

សាច់ក្លែមពេញចាននាំគ្នាវាត់

ឯងញាត់អញញាត់ក្លែមនឹងស្រា។

 

សំឡាញ់កុំភ័យអ្វីបើអស់

កុំទៅស្រណោះនាំបញ្ហា

ដើរសុំគេទៀតបើត្រូវការ

ប្រាប់អត់អាហារគេឲ្យហើយ។

 

បើគេឲ្យលុយយើងផឹកទៀត

ទាន់ឃ្លានយើងឈ្លាតផឹកឲ្យស្បើយ

ផឹកអស់រួចសុំកុំកន្តើយ

គេអត់ដឹងឡើយយើងសុំផឹក៕

 

    ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩

ចុះផ្សាយដោយ krupaokbin

nothing to say

%d bloggers like this: