ស្រមោច

ធាតុពិតរបស់ស្រមោចពឺពិតជាយ៉ាងនេះមែន​ឯមនុស្សយើងក៏សឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងវាដែរ…