ទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាស្តីពី ជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ន

ទិដ្ឋធម្មិកត្ថៈ ជីវិតគឺជារបស់ដ៏លំបាក ព្រោះវត្ថុធាតុដែលតបន្ត​ការ​អាន “ទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាស្តីពី ជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ន”